НОВО

Няколко икономически урока от водната криза в Перник

Няколко базови икономически урока от водната криза в Перник. И системните проблеми и решения. Първо. Държавата и общините НЕ са добри стопани. Защото дори те да изземат юздите на целия стопански живот (ако водоснабдяването или топлината са “публично” благо, то какво...

Завръщането на плановата икономика

В последните години е модерно политици да се самоопределят като “десни”, без да имат абсолютно никаква престава какво означава това, в политически и икономически аспект. Падането на комунистическия строй и преминаването на България от планова към пазарна икономика...

Расизъм тук, расизъм там

Все още има много хора, които отчаяно са се вкопчили в илюзията, че политическата коректност е просто проява на добро възпитание. Световните новини от последните дни предлагат ново остро опровержение на тази трагикомична дефиниция. Фактите от реалността на терен...

Имам 99 ВиК проблема и София не е един от тях

Да създадеш ВиК холдинг, който да управлява всички държавни дружества в сектора под една шапка е същото като да събереш десетки и стотици хазартно зависими хора и да ги обединиш в управата на едно казино. Да предоставиш на този холдинг средства от държавния бюджет в...

Тази мистериозна Зелена сделка

След като екологичното острие на ВМРО (бивше митническо острие на Царя) Ревизоро, спешно прекръстен от народния гений на Язовиро, пое Министерството на околното среда, нашият най-зелен евродепутат Радан Кънев, заливайки междувременно фейсбук с възторг по адрес на...

Нов президент от Демократическата партия може да нанесе непоправими щети на космонавтиката на САЩ

„Ние избираме да отидем на Луната! Ние избираме да отидем на Луната през това десетилетие и да направим други неща. Не защото са лесни, а защото са трудни“ - с тази вдъхновяваща реч, произнесена в Университета Райс в Хюстън през 1962 година, президентът на САЩ Джон...

Войната на колективно (без)отговорните

Криза е. Този път не финансова, а водна. Недостигът на вода в Перник, а и в други населени места, е на път не просто да вземе главата на един министър и дори да го прати на скамейката на обвиняемите, което само по себе си не се вижда често по родните географски...

Пробабилистично либертарианство

Увод Пробабилистичното либертарианство е ново течение в либертарианската философия, за основоположник на което приемаме Насим Талеб. Той доразвива теории на Фридрих Хайек от икономиката (Heyek, 1945) и Джон Мейнард Кейнс (Keynes, 1921) от теория на вероятностите като...

Коминните филтри: решение или разхищение?

През седмицата научихме, че Столична община вече е инсталирала 85 филтъра на комини в квартал Факултета, а още през лятото бе планирана обществена поръчка за почти 8 милиона лева за общо 2000 бройки. Те трябва да спасяват софиянци от замърсяването на...

Преход, прогрес, край на историята

„Провалът на прогреса се дължи не на несбъдването, а на сбъдването на неговите обещания.“"Идеалното общество би трябвало да е гробището на човешкото величие.“ Николас Гомес Давила Политически проституираната идея за „преход“ продължава да бъде често срещана в...

Сектор Здравеопазване

Време за четене: 20 мин.

Екипът на Мисълъ реши да представи своята оценка за управленската програма на правителството, публикувана през изминалата седмица. Ще споменем позитивните, негативните страни, както и какво трябва да бъде направено,  според нас. Призоваваме ви да се включите в дискусията на нашата фейсбук страница.

Пълната програма може да откриете тук.

Здравеопазване

Текст

Правителството на Република България ще съсредоточи усилията си за подобряване на здравето на населението.

ПРИОРИТЕТ 33: Засилване ролята на профилактиката като възможност за по-добро здраве и качество на живот. Разширяване на обхвата на профилактичните прегледи с допълнителни скринингови изследвания. Ранна диагностика и откриване на предхронични и хронични състояния чрез въвеждане на ежегодни профилактични прегледи на всички български граждани на кръв, урина и кардиологични изследвания с цел наблюдаване в извънболничната помощ. Въвеждане на интегриран подход за намаляване употребата на наркотични вещества и за справяне с нарастващия процент на наркозависимите подрастващи.

Цел 112: Подобряване здравето на населението, повишаване и поддържане качеството на живот през целия жизнен цикъл чрез намаляване на преждевременната смъртност, заболеваемостта и последствията за здравето от основните хронични незаразни болести (ХНБ), свързани с най-често срещаните поведенчески, биологични и психосоциални рискови фактори.

Мярка 391: Надграждане и укрепване на политиките по промоция на здравето, превенция и контрол на хроничните незаразни болести, с цел справяне с предизвикателствата и ограничаване на негативното социално-икономическо влияние на ХНБ. Засилване на международното сътрудничество и научните изследвания в областта на ХНБ и рисковите за тях фактори.

Мярка 392: Разширяване на обхвата на профилактичните прегледи и скрининговите програми с фокус върху социално-значимите заболявания и върху заболяванията, водещи до трайна неработоспособност или увреждания. Разширяване обхвата на скрининга за бременни и новородени.

Мярка 393: Подобряване и повишаване на информираността на населението за основните рискови фактори (тютюнопушене, злоупотреба с алкохол, нездравословно хранене, ниска физическа активност), които имат отношение към ХНБ, както и за новите фактори на риска, за нови лечебни технологии и методите за укрепване на здравето, с цел преодоляване на ниската здравна грамотност (България се нарежда на първо място по ниска здравна грамотност, съгласно проучване на Европейски проект по здравна грамотност) и подобряване на благосъстоянието на гражданите на страната.

Мярка 394: Повишаване компетентността на медицинските и немедицински специалисти и изграждане на капацитет и умения за консултиране и подкрепа с цел превенция на основните ХНБ.

Мярка 395: Редуциране нивото на общите за ХНБ най-често срещани рискови фактори чрез координирани (интегрирани) подходи и междусекторни действия при водещ популационен подход за интервенция и използване на високорисков подход за откриване и лечение на лица във висок риск.

Мярка 396: Изграждане на диалог и партньорство с всички заинтересовани страни, активно включване на професионални и неправителствени организации и информационна подкрепа на всички нива за извършване на дейностите по осигуряване на здравословна среда за живот на населението.

Мярка 397: Задържане и намаляване нивата на показателите за заболеваемост, последствията за здравето (инвалидизация) и преждевременната смъртност, от основните ХНБ (сърдечно-съдови, хронична обструктивна белодробна болест, онкологични, диабет), с цел ограничаване на епидемията от ХНБ и нейното негативно влияние върху обществото.

Мярка 398: Усъвършенстване на дейностите по промоция и превенция, с насоченост към чувствителни групи от населението – малки деца, бременни и кърмещи, възрастни хора и др.

Мярка 399: Усъвършенстване на здравното образование чрез разширяване и укрепване на сътрудничеството между Министерството на здравеопазването и Министерството на образованието и науката, както и на ниво регионални структури, и участие на специалистите от системата на Министерството на здравеопазването при подготовката и представянето на достъпна информация по здравни въпроси на подрастващите, като основа за формиране на здравословен начин на живот.

Мярка 400: Осигуряване на равен достъп на уязвимите групи до услуги и дейности, свързани с промоция на здравето, намаляване на факторите на риска и превенция на ХНБ.

Мярка 401: Осигуряване на устойчиво развитие на човешките ресурси в системата на промоция и превенция (Министерство на здравеопазването, Национален център по обществено здраве и анализи, регионални здравни инспекции), чрез усъвършенстване на механизмите за финансиране и въвеждане на финансови стимули за работа в системата. Осигуряване на възможности за специализация на лекарите с профилактични специалности и възможности за личностно развитие, с цел мотивиране на тяхното оставане в регионалните здравни инспекции.

Мярка 402: Повишаване на капацитета на извънболничната медицинска помощ с оглед осигуряване на условия за въвеждане на нов модел за социално-здравни грижи, който да позволи на пациентите да контролират заболяванията си чрез достъпни здравни услуги и подходящо лечение в системата на извънболничната помощ.

Мярка 403: Усъвършенстване на механизмите за планиране и заплащане на дейностите в извънболничната помощ и увеличаване на относителния дял на разходите за профилактика и диспансеризация в извънболнична помощ.

Мярка 404: Разкриване и осигуряване на дейността на центрове за комплексно обслужване на деца с увреждания и хронични заболявания.

Цел 113: Ограничаване на заболеваемостта и смъртността от инфекциозни заболявания чрез подобряване ефективността на епидемиологичния надзор, профилактиката и контрола на заразните болести.

Мярка 405: Поддържане на висок имунизационен обхват със задължителни имунизации и реимунизации сред населението. Провеждане на сероепидемиологичен надзор на ваксинопредотвратими заболявания за идентифициране на неимунни групи от населението в риск от заболяване.

Мярка 406: Осигуряване на достъп до безплатни ваксини срещу социално значими заразни заболявания (рак на маточната шийка, ротавирусни гастроентерити, сезонен грип).

Мярка 407: Организиране на бърз отговор при възникване на епидемични ситуации, взривове и епидемии от заразни болести.

Мярка 408: Опазване на страната от внос и разпространение на инфекции с висок епидемичен риск чрез създаване и поддържане на механизми за своевременна и адекватна реакция при здравни заплахи от биологично естество, в т.ч. биотероризъм.

Цел 114: Повишаване ефективността на държавния здравен контрол, като форма на първична профилактика, и достигане високо ниво на съответствие с националните и европейските изисквания на обектите с обществено предназначение, продуктите, стоките и дейностите със значение за здравето на човека и факторите на жизнената среда.

Мярка 409: Постигане на политически и обществен консенсус за значението на държавния здравен контрол, който да отговаря на потребностите на населението за подобряване на здравето, безопасността и благосъстоянието на гражданите.

Мярка 410: Усъвършенстване на подзаконовата нормативна уредба по Закона за здравето по отношение здравните изисквания към обектите с обществено предназначение и дейностите със значение със здравето на човека.

Мярка 411: Усъвършенстване на системите за мониторинг на факторите на жизнената среда и изпълнение на дейностите по осигуряване на безопасна жизнена среда с цел предприемане на информирани, навременни и адекватни мерки за намаляване на риска за здравето на населението.

Мярка 412: Осигуряване на съвременно и високотехнологично оборудване за лабораторната дейност, квалифициран и компетентен човешки ресурс за адекватното и навременно установяване на всяко отклонение от здравните норми и идентифициране на рисковете, които могат да окажат неблагоприятно въздействие върху здравето на човека.

Мярка 413: Разработването и прилагане на мерки за недопускане предлагането и разпространението на пазара на опасни продукти и стоки с цел ограничаване ползването и респ. негативното влияние на тези стоки и продукти върху здравето на хората от различни възрастови групи.

Мярка 414: Доокомплектоване и обезпечаване със съвременно оборудване на специализираните екипи в регионалните здравни инспекции и в Националния център по радиобиология и радиационна защита, на които се възлага медицинското осигуряване и защитата на населението от инциденти с химически, радиоактивни и ядрени материали от случаен, естествен и умишлен характер и поддържане на аварийна готовност.

Мярка 415: Повишаване информираността на населението за влиянието на рисковите фактори върху здравето, усъвършенстване на формите и начините за предоставяне на здравна информация както за рисковете за индивидуалното здраве, така и за състоянието на факторите на жизнената среда (води, шум, йонизиращи и нейонизиращи лъчения и др.), въведените ограничения относно ползването на питейни и минерални води, води за къпане, продукти и стоки със значение за здравето на човека.

Мярка 416: Стабилно развитие на системата за радиационна защита, в съответствие с международния опит и въведените в практиката съвременни технологии и методи, за намаляване на риска при използването на йонизиращи лъчения в медицината, промишлеността, науката и др.

Мярка 417: Модернизиране и повишаване на административния капацитет и въвеждане на единна информационна система за обмен на данни от мониторинга на факторите на жизнената среда и лабораторния контрол на регионално и национално ниво с цел бърза реакция при идентифициране на отклонения от нормите.

Мярка 418: Поддържането на комуникация и бърз обмен на данни с ведомства и организации на национално и международно ниво с цел своевременна защита здравето на населението.

Мярка 419: Разработване, обезпечаване и изпълнение на национални програми и планове в областта на общественото здраве.

Цел 115: Осигуряване на устойчиво развитие на човешките ресурси в системата на общественото здравеопазване и държавния здравен контрол.

Мярка 420: Усъвършенстване на механизмите за финансиране при спазване на принципа „разход-полза“ и въвеждане на финансови стимули за работа в системата на държавния здравен контрол чрез поетапно увеличение на възнагражденията на държавните здравни инспектори.

Мярка 421: Осигуряване на устойчиво развитие на човешките ресурси и кадрово обезпечаване на структурите на общественото здравеопазване (национални центрове и регионални здравни инспекции) и на органите на държавния здравен контрол с лекари, с осигуряване на възможност за придобиване на специалност и с инспектори по обществено здраве, които професионално и ефективно да провеждат политиките в областта на опазване на здравето на гражданите и държавния здравен контрол.

Цел 116: Предотвратяване на употребата на наркотици и забавяне на първоначалната употреба на наркотици.

Мярка 422: Предлагане на повече и по-ефективни, базирани на налични научни доказателства и опит мерки за превенция, при които се отчитат рискови фактори като възрастта, пола, културните и социалните фактори, бездомничеството, миграцията и търсенето на убежище, употребата на наркотици в контекста на нощния живот и местата за отдих, работното място и управлението на моторни превозни средства под въздействието на наркотични вещества, психичното здраве, проблемното поведение и психо-социалното развитие, генетичните фактори и семейните обстоятелства.

Мярка 423: Насърчаване на обмена между превантивните информационни центрове към общинските съвети по наркотични вещества на добри практики за превантивни мерки, насочени към децата и младите хора.

Мярка 424: Повишаване на осведомеността относно рисковете и последствията, свързани с употребата на забранени наркотични вещества и други психоактивни вещества, включително чрез сътрудничество с експерти по превенция за по-добро обхващане на децата и младите хора.

Цел 117: Подобряване на ефективността на лечението на наркозависимости и на рехабилитацията, с цел намаляване на употребата на забранени наркотични вещества и на свързаните с употребата на наркотици здравни и социални рискове и вреди, както и подпомагане за възстановяването и социалната (ре)интеграция на проблемните употребяващи наркотици и наркозависимите лица и на уязвими общности.

Мярка 425: Подобряване и разширяване на спектъра, предлагането, обхвата и достъпността на основани на данни всеобхватни и интегрирани услуги за лечение.

Мярка 426: Разработване на програми за ранна интервенция/лечение и терапия за деца и подрастващи, употребяващи наркотици.

Мярка 427: Разширяване на предлагането на услуги за рехабилитация/възстановяване с акцент върху услугите, които са съсредоточени върху предоставянето на непрекъснати грижи за лицата, подпомагат социалната (ре)интеграция, вземат предвид специфичните свързани с пола нужди и достигат до уязвимите общности, включително децата и подрастващите, етническите малцинства, мигрантите и търсещите убежище, затворниците, хората, живеещи с ХИВ/СПИН, и бездомните.

Мярка 428: Подобряване на достъпа до услугите за ограничаване на вредите и обмен на добри практики.

Мярка 429: Подобряване на разработването, предлагането и обхвата на мерките за здравни грижи за употребяващите наркотици в затворите и след освобождаване с цел постигане на качество на грижите, равностойно на предоставяното в общностите.

Цел 118: Достигане на минималните стандарти за качество на ЕС в намаляването на търсенето на наркотици, в областта на превенцията, ограничаването на рисковете и вредите, лечението и рехабилитацията.

Мярка 430: Насърчаване планирането на програми за намаляване на търсенето на наркотици в съответствие с тези стандарти.

Мярка 431: Проследяване и оценяване на програмите с цел извличане на поуки от новия опит.

Мярка 432: Обучение за специалистите и разработващите мерки в областта на намаляването на търсенето на наркотици в съответствие с тези стандарти.

Мярка 433: Насърчаване на сътрудничеството между отговорните министерства и ведомства и общините в подкрепа на прилагането на тези стандарти.

Мярка 434: Ангажиране на гражданското общество в прилагането на стандартите, включително в планирането, въвеждането, проследяването и оценяването, както и в разпространяването на резултатите с цел извличане на поуки от новия опит.

Цел 119: Повишаване ефективността на контрола върху дейностите с наркотични вещества за медицински цели при осигуряване на баланс с наличието и достъпността до лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества.

Мярка 435: Укрепване на административния капацитет на звената, ангажирани с контрол на дейностите с наркотичните вещества и техните препарати.

Мярка 436: Подобряване координацията на административните структури, осъществяващи контрол на национално и местно ниво.

Мярка 437: Повишаване професионалната квалификация на лицата, занимаващи се с контрол.

ПРИОРИТЕТ 34: Осигуряване на финансова стабилност и обезпеченост на здравната система. Стабилизиране на здравноосигурителния модел. Започване на поетапна демонополизация на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК).

Цел 120: Провеждане на балансирана и интегрирана национална лекарствена политика, осигуряваща финансова стабилност и обезпеченост на системата в дългосрочен план.

Мярка 438: Регламентиране на мерки за наблюдение на лекарствените продукти и за ограничаване на износа им (реекспорт) при необходимост с цел осигуряване своевременен достъп на българските пациенти до лекарствена терапия – въвеждане на списък на лекарствените продукти, чиито износ може да бъде ограничаван и списък на наблюдавани лекарствени продукти, за които през последните три месеца са постъпили уведомления за предстоящ износ.

Мярка 439: Въвеждане на механизми за осигуряване на лекарствени продукти при липса или недостиг на такива на българския пазар и постигане на по-голяма ефективност при договарянето на отстъпки на лекарствени продукти.

Мярка 440: Въвеждане на правила за стимулиране на притежателите на разрешения за употреба на лекарствени продукти за договаряне на отстъпки с цел повишаване на ефективността на разходването на публичните средства за лекарствени продукти.

Мярка 441: Усъвършенстване на реимбурсната и ценова политика в областта на лекарствените продукти чрез въвеждане на ясни правила за участниците на фармацевтичния пазар с цел постигане на финансова стабилност и обезпеченост на системата.

Мярка 442: Проследяване ефекта от терапията с лекарствени продукти, принадлежащи към ново международно непатентно наименование, включени срочно в ПЛС – предпоставка за извършване на оценка за безсрочното им включване в националния реимбурсен списък, основана на доказан терапевтичен ефект.

Мярка 443: Провеждане на рационална лекарствена политика, гарантираща безопасно, ефикасно лекарствено лечение, чрез стойностно-ефективни лекарствени продукти, доказани в терапевтичната практика, както и ефективен достъп до медицински изделия.

Мярка 444: Разработване на фармако-терапевтични ръководства по всички клинични специалности.

Мярка 445: Създаване на Национален регистър на медицинските изделия, заплащани с обществени средства с цел по-висока ефективност и контрол.

Мярка 446: Стартиране и провеждане на процедури за възлагане на обществени поръчки с цел сключване на рамкови споразумения за доставка на лекарствени продукти от името и за сметка на лечебните заведения за болнична помощ чрез Централен орган за възлагане на обществени поръчки в сектор „Здравеопазване“.

Мярка 447: Предприемане на подготвителни действия за стартиране на процедура за възлагане на обществена поръчка с цел сключване на рамкови споразумения за доставка на медицински изделия от името и за сметката на лечебните заведения за болнична помощ чрез Централен орган за възлагане на обществени поръчки в сектор „Здравеопазване“.

Мярка 448: Разработване на нормативни промени за регламентиране на милосърдната употреба на неразрешени лекарствени продукти по хуманни съображения за определена групи пациенти.

Мярка 449: Предприемане на действия за постигане на сигурност и устойчивост при финансиране лечението на редки болести чрез създаване на самостоятелен фонд.

Мярка 450: Усъвършенстване на системата за оценка на здравните технологии чрез реформа в организационната структура, кадрови ресурс, правомощия и задължения.

Мярка 451: Въвеждане на мерки, свързани с оптимизиране и повишаване прозрачността на дейностите по осигуряване на лекарствени продукти и на избора на пациентите за лекарствено лечение.

Мярка 452: Възможност за генерично заместване на лекарски предписания от магистър – фармацевтите.

Мярка 453: Внедряване на система за верификация на лекарствените продукти, с цел противодействие на разпространението на фалшиви лекарства.

Мярка 454: Оптимизиране на дейността по провеждане на клинични изпитвания на лекарствени продукти за хуманна употреба и създаване на условия за прилагане на Регламент (ЕС) No536/2014 на Европейския парламент и на Съвета. Оптимизиране на националните вътрешноорганизационни административни правила по разрешаването и провеждането на клинични изпитвания и намаляване на регулаторната тежест за бизнеса. Намаляване на административната тежест в процеса по разрешаване на клиничните изпитвания.

Цел 121: Подобряване на достъпа до аптеки и повишаване на качеството на фармацевтичната грижа.

Мярка 455: Създаване на национална аптечна карта, с която се определят и планират потребностите на населението от достъп до лекарствени продукти, осигурявани от аптеки, като инструмент за преодоляване на регионалните дисбаланси.

Мярка 456: Въвеждане на мерки за стимулиране на действащите аптеки да разширят дейността си в населени места, в които има недостиг на аптеки.

Мярка 457: Въвеждане на стимули за осигуряване на денонощен достъп до лекарствени продукти за гражданите в областите, в които има недостиг на аптеки с денонощен режим на работа в административния център на областта.

Цел 122: Повишаване ефективността на здравноосигурителния модел.

Мярка 458: Извършване на анализ на риска от невнасяне на здравни вноски.

Мярка 459: Подкрепа на политики за увеличаване на събираемостта на здравноосигурителните вноски, както и подкрепа на информационни кампании за повишаване на доброволното изпълнение на задълженията за здравноосигурителни вноски.

Мярка 460: Оптимизиране на структурата на разходите за различните видове медицински дейности, лекарствени продукти и медицински изделия на база на договаряните обеми и стойности.

Мярка 461: Стимулиране процеса на въвеждане на нов модел за финансиране на лечебните заведения въз основа на диагностично-свързаните групи като метод за заплащане на медицинската помощ, анализ и усъвършенстване на принципите за ценообразуване, договаряне и заплащане на медицинските дейности.

Мярка 462: Обвързване на критериите за качество на медицинските дейности с достъпа до финансиране с ресурса на НЗОК.

Мярка 463: Иницииране на обществен дебат относно демонополизацията на НЗОК, моделите и средствата за постигане на демонополизация.

Мярка 464: Развитие на механизмите за осъществяване на селективен подбор при избора на изпълнители на медицински услуги, финансирани от НЗОК, въз основа на Националната здравна карта.

Мярка 465: Промени в пакета болнични дейности, които се финансират от НЗОК, с цел извеждане на дейности в извънболничната помощ.

Мярка 466: Усъвършенстване на механизмите на остойностяване на медицинските дейности, отчитащи всички компоненти, включително и труда на медицинските специалисти.

ПРИОРИТЕТ 35: Развитие на електронното здравеопазване.

Цел 123: Създаване на интегрирана информационна система, свързваща в реално време информационните системи на МЗ, НЗОК, НОИ, НАП, доставчиците на медицински и здравни услуги (болници, практики в извънболничната помощ, аптеки) и прехвърляне на целия документооборот в електронен вид.

Мярка 467: Изграждане на Национална здравна информационна система посредством използване на нови технологии в областта на е-здравеопазването с цел подобряване на кочеството и ефективността на процеса по здравеопазване.

Мярка 468: Изграждане на електронен здравен запис, електронна рецепта и електронно направление.

Мярка 469: Развитие и национално внедряване на единен пациентски идентификатор.

Мярка 470: Кандидатстване в конкурс „CEF Telecom“ (NoCEF-TC-2017-2), част „eHealth“, обявен от Европейската комисия, с цел осъществяване на трансграничен обмен на здравни данни между България и страните-членки на ЕС.

ПРИОРИТЕТ 36: Преодоляване на регионалните дисбаланси и осигуряване на функционално взаимодействие между отделните нива на медицинската помощ.

Цел 124: Подобряване на достъпа и повишаване на качеството на медицинската помощ.

Мярка 471: Осигуряване приложението на Националната здравна карта, с която се определят и планират потребностите на населението от достъпна извънболнична и болнична медицинска помощ, като инструмент за преодоляване на регионалните дисбаланси.

Мярка 472: Подобряване на достъпа до първична медицинска помощ чрез промяна в съотношението на финансиране с превес на плащането за дейност над капитационното; справяне с проблема „незаети практики” чрез оптимизация на стимулите за работа в тях, предоставяни от НЗОК съвместно с държавната и местната власт; развитие на системата на дежурните кабинети за медицинска помощ извън работното време на общопрактикуващите лекари (ОПЛ).

Мярка 473: Усъвършенстване на механизмите за стимулиране на ОПЛ, работещи в практики с неблагоприятни условия.

Мярка 474: Подобряване достъпа до специализираната медицинска помощ чрез усъвършенстване на регулативните механизми и разширяване на обхвата на специализираната извънболнична помощ (в т.ч. еднодневната оперативни интервенции, амбулаторни процедури, високо специализирани медицински дейности и др.).

Мярка 475: Стимулиране на функционалното обединение на лечебните заведения за болнична помощ на регионален принцип за по-ефективна комбинация на предлаганите дейности и осигуряване на комплексно обслужване на пациентите.

Мярка 476: Създаване на стимули за преструктуриране на легла за активно лечение в легла за продължително лечение.

Мярка 477: Създаване на условия за развитие на интегрирани здравно-социални услуги, в т.ч. дългосрочни грижи, домашен патронаж и др. за деца и лица с увреждания, психични заболявания, възрастни хора.

Мярка 478: Подобряване на достъпа до дентална помощ, в т.ч. промоция на денталното здраве и профилактика на оралните заболявания чрез целево финансиране на програми, подобряващи денталното здраве при децата и учениците, както и разширяване на достъпа на възрастни пациенти до зъбно протезиране.

Мярка 479: Подобряване на системата за контрол на медицинската дейност на базата на обективни критерии и индикатори за оценка на качеството.

Мярка 480: Актуализиране на нормативната уредба, регламентираща медицинските стандарти по отделните медицински специалности.

Цел 125: Подобряване на условията на труд и материално-техническата осигуреност на системата за спешна медицинска помощ.

Мярка 481: Строителство, ремонт, реконструкция и оборудване на центровете за спешна медицинска помощ и болничните структури за спешна медицинска помощ.

Мярка 482: Осигуряване на нови санитарни автомобили и медицинско оборудване за екипите на центровете за спешна медицинска помощ.

Мярка 483: Въвеждане на автоматизирана система за триаж на повикванията за спешни медицински случаи.

Цел 126: Устойчиво развитие на човешките ресурси и повишаване на мотивацията за работа в системата за спешна медицинска помощ.

Мярка 484: Развитие на Националния център за обучение и квалификация в системата за спешна медицинска помощ.

Мярка 485: Провеждане на обучения за поддържане на квалификацията и продължаващо обучение за работещите в системата за спешна медицинска помощ.

Мярка 486: Въвеждане на система за периодична оценка на знанията и уменията на работещите в системата за спешна медицинска помощ.

Мярка 487: Стимулиране на включването на професията „Парамедик“ в системата на спешна медицинска помощ.

Цел 127: Финансовото обезпечаване на развитието на системата за спешна медицинска помощ.

Мярка 488: Ефективно използване на възможностите на оперативните програми на ЕС за финансиране на дейности, свързани с подобряване на условията на труд, материално- техническата осигуреност на системата и обучението на персонала.

Мярка 489: Поетапно увеличение на възнагражденията в центровете за спешна медицинска помощ със средства от държавния бюджет.

Цел 128: Развитие на човешките ресурси в системата на здравеопазването. Мярка 490: Усъвършенстване на процеса по придобиване на специалност в системата.

Мярка 491: Увеличаване броя на местата за специализантите, за чието обучение заплаща държавата.

Мярка 492: Основано на потребностите планиране и координиране на дейностите по провеждане на обучението за придобиване на специалност в системата на здравеопазването.

Мярка 493: Разработване и обсъждане на нов модел за заплащане на работещите в системата на здравеопазването, обвързани с образователно-квалификационната степен и постигнатите резултати.

Мярка 494: Ефективно използване на финансовите средства на ЕС за обучение и квалификация на работещите в системата на здравеопазването.

Оценка

ОЦЕНКА

Програмата на правителството в сферата на здравеопазването е със сравнително балансирана насоченост по отношение развитието на здравните услуги в България. В сравнение с предишни години се забелязва ръст в идеите, целящи оптимизацията на средства в здравната сфера и по-строгия контрол на тяхното разходване. Също така не отсъстват точки, които създават предпоставки за целево финансиране на определени сектори, което говори за целево лобиране.

ДОБРОТО

Доброто в програмата е, че за пръв път конструктивно и поетапно са заложени мерки за борба с диспропорциите и финансовият недостиг в сферата на здравеопазването. Де-монополизацията, про-генеричната лекарствена политика и електронното здравеопазване са водещи теми не само в България, но и сред държавите в Европейския съюз. В програмата също така е наблегнато сериозно и на превенцията на хроничните незаразни болести, която е част от по-краткото и щадящо лечение за пациента, а също така и олекотява тежестта за здравната система – финансово и логистично.

ЛОШОТО

Лошото в програмата е, че както в тази, така и при другите подобни преди нея липсват индикаторите за успех на една или друга реформа. Така наречените етапи, на които реформите трябва да бъдат започнати или дори завършени. Друг минус е точката за „преодоляване на регионалните дисбаланси“. Проблемът е исторически и касае периода преди 1989 г., когато медицинските специалисти са били назначавани в определени региони и общини на база на нуждите на местното население. След 1989 г. наблюдаваме движения на големи маси от хора и обезлюдяване на определени региони в следствие на лошо ръководената командна икономика през социализма, създаваща фалшиви стимули за пребиваване на дадена територия. Резултатът е увеличена урбанизация и регионални диспропорции. Липсата на услуги и човешки ресурси в дадени региони говори за това, че медиците нямат интерес от това да ходят в определен регион, поради различни фактори.

КАКВО ЛИПСВА И КАКВО ТРЯБВА ДА СЕ НАПРАВИ

Липсва ясен механизъм как ще се сбъдне всяка една от посочените реформи и в какво време. Ако правителството смята, че трябва да започне поетапна монополизация, то какъв ще е механизма? Имаме лошият пример на частичната де-монополизация на НОИ, където със закон бе създаден задължителен частен втори стълб. Ако ситуацията с де-монополизацията е подобна, то следва да се замислим дали трябва да съществува по този начин въобще. Втората точка, върху която трябва да се наблегне е про-генеричната политика – по какъв начин ще бъдат насърчавани лекарите и фармацевтите да изписват генерични медикаменти на пациентите? Би било смислено, ако това е в синхрон с въвеждането на електронна рецепта и изписване на медикамента по международно непатентно наименование (INN) – първо, за да има контрол върху изписването и второ, за да бъде намален натиска на определени фармацевтични компании, които целят да се изписват техните скъпи медикаменти. Следващите стъпки на правителството в посока на здравната реформа ще покажат дали този кабинет има воля за реформи, защото сме свидетели на подобни потопени опити в предишни правителства.

Споделете чрез

Предишен

Следващ

Don`t copy text!

Запишете се за нашия бюлетин:

По този начин, ще получавате:

* Най-интересните статии от месеца
* Новини за събитията организирани от нас
* Ексклузивно съдържание

Успешно записване за бюлетина на Консерваторъ!