fbpx

7 октомври: професор Димитър Каданов

Професор Димитър Каданов е роден на 12 април 1900 г. Следвал е философия в София и медицина в Прага и след това във Вюрцбург, Германия. От 1925 до 1933 г. е асистент в института по анатомия на Вюрцбургския медицински факултет.

Завършва гимназия в Шумен и следва два семестъра философия и педагогика в Софийския университет. Медицина учи най-напред в Прага, а след това във Вюрцбург, където се дипломира през 1925 г. с експериментално-морфологична дисертация и защитава докторат. Веднага след завършването си е назначен за асистент в Института по анатомия и хистология във Вюрцбург, където работи осем години.

През 1933 година като чужденец и заради прогресивните си убеждения е принуден да напусне Германия. Следващата година той се завръща в родината си. Четири години работи като лекар в Софийска първостепенна болница и една година преподава анатомия в Художествената академия. През 1939 г. е избран за редовен доцент към Катедрата по анатомия при Медицинския факултет на Софийския университет, през 1942 г. – за професор, а през 1945 г. – за редовен професор, завеждащ катедрата до 1965 година.

Написаните от проф. Каданов учебници улесняват много обучението на големия брой студенти. Ръководството му се характеризира със своя стил на взискателност към учебната работа, академичност в отношенията и активна научна дейност от страна на преподавателите. Публикуват се голям брой работи в областта на морфологията на рецепторите, начин на разклонение и типове кръвоносни съдове, билатералната симетрия, антропологична характеристика на българите, преобразуване на мускулатурата. През 1958 г. е избран за чл. кореспондент на БАН и ръководител на секцията по антропология при Института по морфология.

Научноизследователска му работа е концентрирана главно в три направления – морфология на рецепторите (невроморфология), макроскопска анатомия и антропология. Със своите изследвания обогатява познанията за рецепторните прибори у бозайниците и човека.

Димитър Каданов почива на 7.10.1982 във Виена, където участва в научна проява. Той пренася богатите традиции на немската анатомична школа, провежда активна научна дейност и е един от най-заслужилите учени за създаването на българска анатомична школа. Бил широко ценен в научните среди и е чел лекции в много европейски университети.

Споделете:
Боян Златанов
Боян Златанов

Старши програмист в българска софтуерна компания. Завършил икономическа социология в Университет за национално и световно стопанство.